Získaj kvalifikáciu CCNA 200-301 pre svoju kariéru v novom roku 2021!

UCKUniverzitné Centrum Košice opäť otvára populárne kurzy pre uchádzačov o zamestnanie, evidovaných na Úrade práce.

Kurz CISCO sieťové technológie je zameraný na vzdelávanie a pracovné príležitosti v oblasti sieťových technológií. Cieľom kurzu je poskytnúť ľuďom vzdelávanie v IT oblasti, ktoré je potrebné pre prácu v IT spoločnostiach a začať tak budovať kariéru v IT oblasti.

Viac sa dočítaš tu: https://www.uck.sk/sk/novinky/detail/it-akademia-2021/19

 Kurz CISCO sieťové technológie odštartuje 8. marca 2021 

Úrad práce poskytuje viacero projektov, ktoré podporujú uchádzačov o zamestnanie.

 Vďaka projektu KOMPAS+ môžeš aj ty absolvovať kurz CISCO sieťové technológie vďaka podpore ÚPSVaR až do celkovej výšky 1572 EUR. 

 

UCK

Ako sa môžem prihlásiť a získať kurz ZADARMO?

Zaregistruj sa priamo u nás v centrále (OC IDEA, Napájadlá 18, Košice). Dáme ti všetky formuláre potrebné pre ÚP a navyše ti vystavíme aj potrebné potvrdenia. Potom stačí už len požiadavku zaniesť na svoj ÚP.

POZOR! Požiadavku je potrebné doručiť na úrad práce minimálne 14 dní pred začiatkom kurzu.

Čo je kompetenčný kurz?

Kompetenčný kurz KOMPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia kľúčových kompetencií v kompetenčnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Ako na to?

 • Pred nástupom na kompetenčný kurz

Uchádzač o zamestnanie si vyberie kompetenčný kurz, o ktorý má záujem a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý daný kurz zrealizuje.

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný, si podá požiadavku na kompetenčný kurz na predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu.

Požiadavka má dve hlavné časti:

 • časť A (vyplní uchádzač o zamestnanie),
 • časť B (na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu).

K požiadavke na kompetenčný kurz sú priložené aj základné informácie o kompetenčnom kurze.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na kompetenčný kurz schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu a vystaví KOMPAS+, ktorý je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí dohodnutý príspevok na kurzovné vo výške najviac 100 % nákladov na kompetenčný kurz.

Po podpísaní dohody uchádzač o zamestnanie nastúpi na vybraný kompetenčný kurz.

 • Po absolvovaní kompetenčného kurzu

Uchádzač o zamestnanie je povinný do 15 kalendárnych dní od úspešného absolvovania kompetenčného kurzu doručiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s podpornými dokladmi:

 • žiadosť o úhradu príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu.

Čo získaš absolvovaním kompetenčného kurzu?

 • Príspevok na kurzovné, ktorý bude uhradený poskytovateľovi kompetenčného kurzu.
 • Príspevok na cestovné a stravné pre uchádzača o zamestnanie vo výške 4,64 eur za každý absolvovaný deň kompetenčného kurzu.
  • Potvrdenie poskytovateľa kompetenčného kurzu o absolvovaní kompetenčného kurzu (napr. osvedčenie alebo certifikát).

 

 Využi projekt: Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečená z vlastnej iniciatívy uchádzača o zamestnanie 

 

O Aký projekt ide?

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie je teoretická príprava alebo praktická príprava UoZ, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní.

Vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ

Ak úrad práce nemôže UoZ zabezpečiť  vzdelávanie, UoZ si môže v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti zabezpečiť vzdelávanie z vlastnej iniciatívy. Ide o vzdelávanie, ktoré si zabezpečí UoZ sám individuálne a ktorého priamym dôsledkom je nástup do zamestnania alebo začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti, pričom výkon pracovnej činnosti musí súvisieť s absolvovaným vzdelávaním.

UoZ si z vlastnej iniciatívy vyhľadá vzdelávanie, ktoré vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktoré požaduje potenciálny zamestnávateľ. Ešte pred jeho absolvovaním písomne požiada úrad o schválenie vybraného vzdelávania formou žiadosti o príspevok na vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ

Úrad príspevok neposkytne, ak:

 • môže UoZ zabezpečiť vzdelávanie,
 • zabezpečil UoZ vzdelávanie v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania, ktoré si UoZ zabezpečil z vlastnej iniciatívy,
 • bol občanovi poskytnutý príspevok v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.

V prípade, ak úrad schváli UoZ žiadosť o príspevok, uzatvorí s ním dohodu o poskytnutí príspevku. Až po uzatvorení tejto dohody je možné absolvovať vybrané vzdelávanie a uhradiť za toto vzdelávanie poskytovateľovi poplatok.

Úrad následne občanovi, ktorý si zabezpečil vzdelávanie z vlastnej iniciatívy, uhradí po jeho absolvovaní príspevok na refundáciu nákladov na vzdelávanie, do výšky 100 % oprávnených nákladov, najviac v sume 600,00 eur. Príspevok úrad poskytne až po nástupe do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na základe písomnej žiadosti o úhradu príspevku, ktorú je občan povinný predložiť úradu najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 90 kalendárnych dní po ukončení vzdelávania.

 ÚPSVaR ti preplatí polovicu vzdelávanie CCNA v celkovej výške 972 EUR. 
 

 Druhú polovicu absolvuješ ako samoplatca s možnosťou úhrady na splátky PO NÁJDENÍ ZAMESTNANIA, čím získaš komplexné vzdelávanie CCNA. 
 

 POZOR... ÚPSVaR ti vie preplatiť 600 EUR z druhej polovice vzdelávania CCNA vďaka projektu Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečená z vlastnej iniciatívy UoZ! 
 

 IT spoločnosti potrebujú posily do svojich tímov! Tak neváhaj a využi možnosť vzdelávania a prípravy pre trh práce.