Modul CCNA 1

CCNA1 Routing and Switching: Introduction to Networks 


Úvod do sietí

UCKCCNA1: Úvod do sietí je pre sieťových špecialistov prvým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA1 zoznamuje študentov so základnými pojmami v sieťových technológiách. Okrem toho samozrejme pomáha študentom pri rozvíjaní zručností potrebných pre navrhovanie a realizáciu malých sietí.

 

 

 

 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho E-learningového kurzu CCNA1
 

 Začiatok kurzu:  14.5.2019
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 11.6.2019  

Termíny začiatku a ukončenia E-learningového kurzu Rozšíreného vzdelávania CCNA1
 

 Začiatok kurzu:  14.5.2019 
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 11.6.2019
  

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.

 

Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácii cez internet.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 

Rozsah kurzu

Kurz CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 16 hodín praktických cvičení.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

 

Rozšírené vzdelávanie CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 40 hodín teoretického vyučovania a 40 hodín praktických cvičení.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

 

Minimálny počet uchádzačov: 2

Maximálny počet uchádzačov: 12

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Prehľad kurzu:


Prehľad obsahu kurzu:

 

Kapitola 1: Skúmanie sietí

 

Kapitola 2: Konfigurácia siete

 
Kapitola 3: Sieťové protokoly a komunikácie

 
Kapitola 4: Network Access

 

Kapitola 5: Ethernet

 
Kapitola 6: Sieťová vrstva

 
Kapitola 7: Transportná vrstva

 
Kapitola 8: IP adresovanie

 
Kapitola 9: Podsieťovanie IP siete

 
Kapitola 10: Aplikačná vrstva

 
Kapitola 11: Je to sieť